Zmiany w składzie Zarządu Spółki.

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 15.10.2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały, na mocy których powołała Pana Konrada Sznajdera do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem natychmiastowym na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata. Dodatkowo Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o zawieszeniu Pana Michaela Rohde Pedersena w pełnieniu obowiązków Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego, ze skutkiem natychmiastowym na okres trzech miesięcy. Jednocześnie na mocy uchwały powierzyła Panu Konradowi Sznajderowi pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu na okres trzech miesięcy ze skutkiem natychmiastowym.

Zgodnie z oświadczeniem, nowo powołany Członek Zarządu nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Orzeł Biały S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nowo powołany Członek Zarządu nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorys zawodowy nowego Członka Rady Zarządu, Spółki przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 pkt 4 i 5

Scroll to Top