Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2022 roku

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 24.01.2022 r., informuje, że postanowił o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku i wyznaczył nowy termin na dzień 30.09.2022 r.

 

Podstawa prawna:

par.80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Scroll to Top