Likwidacja spółki zależnej Pumech sp. z o.o.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: „Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od Emitenta – Pumech sp. z o.o. (dalej: „Pumech”) podjęło uchwałę w przedmiocie rozwiązania oraz otwarcia likwidacji Pumech.

Podjęcie uchwały związane jest z dokonaną oceną możliwości rozwojowych spółki zależnej, zasadnością jej dalszego funkcjonowania oraz działaniami związanymi z upraszczaniem struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Orzeł Biały.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Scroll to Top