Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 15.06.2022 r.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 15.06.2022 r.:

 

1) ZAP Sznajder Batterien S.A.

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 12 343 456, co uprawniało do 83,172% głosów na tym Zgromadzeniu, i stanowi 74,132% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

3) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „ZŁOTA JESIEŃ”

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 2 497 509, co uprawniało do 16,828% głosów na tym Zgromadzeniu, i stanowi 14,999% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 
Scroll to Top