Informacja o utworzeniu rezerwy na potencjalne zobowiązania

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: „Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w toku prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Orzeł Biały („Grupa”) za I półrocze 2022 roku (dalej: „sprawozdanie półroczne”) dokonał wraz z kluczowym biegłym rewidentem oceny ryzyk związanych z postępowaniem prowadzonym przez Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego („Organ”, „Urząd”). W wyniku przeprowadzonej oceny, zgodnie z zapisami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 37, Zarząd Emitenta podjął decyzję o utworzeniu w półrocznym sprawozdaniu finansowym Emitenta oraz w półrocznym sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy rezerwy na potencjalne zobowiązanie z tytułu rozliczeń w podatku VAT w kwocie 14 mln zł.

 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Emitenta w raporcie bieżącym 11/2022, Organ dokonał kontroli w zakresie przestrzegania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług za okres od kwietnia do grudnia 2017 roku. W otrzymanym wyniku kontroli organ celno-skarbowy zakwestionował rozliczenie podatku VAT Spółki za badany okres. Zarząd Spółki nie zgadza się z treścią wyniku kontroli, w ocenie Zarządu Spółki rozliczenia z tytułu podatku VAT prowadzone były w sposób prawidłowy i rzetelny. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie otrzymała decyzji organu I instancji.

 

Utworzone rezerwy będą miały wpływ na wynik finansowy Spółki i Grupy za I półrocze 2022 roku.

 

Ostateczne wyniki ww. okresu zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2022 roku, który zostanie opublikowany w dniu 30 września 2022 roku.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Scroll to Top