Zgłoszenie uprawnionego akcjonariusza propozycji uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. zwołanego na dzień 31.05.2016 r.

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 24 maja 2016 r., otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. w Warszawie działającego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” jako akcjonariusza Spółki, reprezentującego ponad 5 % kapitału zakładowego Spółki, zawiadomienie o zgłoszeniu propozycji uchwały w punkcie 6 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały zwołanego na 31 maja 2016 r w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz lata ubiegłe.

Emitent w załączeniu przekazuje otrzymaną propozycję uchwały wraz z uzasadnieniem.

Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 5

Scroll to Top