Obroty przekraczające 10% przychodów ze sprzedaży – umowa znacząca

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2015 z dnia 14.10.2015 r. w którym poinformował  o przekroczeniu obrotów z ostatnich 12 miesięcy według zamkniętych okresów księgowych z Kontrahentem, z którym Emitent współpracuje w zakresie sprzedaży ołowiu, stopów ołowiu oraz usługi przerobowej informuje, że od dnia poinformowania o przekroczeniu obrotów tj. 14.10.2015 r. do dnia publikacji niniejszego raportu ponownie obroty z tym Kontrahentem przekroczyły 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta z ostatnich czterech kwartałów (II kwartał 2015 – I kwartał 2016).

Sprzedaż ołowiu oraz stopów ołowiu jest realizowana na podstawie bieżących zamówień i spełnia kryterium umowy znaczącej.

Cena po jakiej jest sprzedawany ołów oraz stopy ołowiu składa się z ceny bazowej ustalonej na podstawie średnich miesięcznych oficjalnych notowań (Settlement) dla ołowiu na Londyńskiej Giełdzie Metali podczas okresu kwotowania, która jest powiększona o premie Spółki. Zamówienia, na podstawie których realizowana jest sprzedaż, nie przewidują kar umownych. Pozostałe warunki współpracy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach znaczących.

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie oraz o warunkach finansowych współpracy w wyżej wymienionym zakresie zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Podstawa prawna:

RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 3

Scroll to Top