Korekta raportu bieżącego nr 8/2016 z dnia 28.04.2016r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A. oraz przekazanie projektów uchwał

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że dokonuje korekty raportu bieżącego numer 8/2016 z dnia 28.04.2016 roku, w zakresie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które stanowią załącznik do w.w. raportu bieżącego. Koryguje się omyłkę pisarską, w zakresie numeracji projektów uchwał w ten sposób, że zmienia się kolejność projektów uchwał z: 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15 na kolejność: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 oraz koryguje się omyłkę redakcyjną, w projekcie uchwały numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku, w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 w ten sposób, że w punkcie 1. zastępuje się występujące słowo „Pani” słowem „Panu”. Poza wyżej wskazanymi zmianami raport bieżący pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt. 3 i 1 

Scroll to Top