Zawarcie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 4.05.2016 r. zawarta została przez Emitenta (Sprzedający) oraz przez drugą stronę (Kupujący) umowa, dotycząca sprzedaży przez Orzeł Biały S.A ołowiu oraz stopów ołowiu.  

Sprzedaż ołowiu oraz stopów ołowiu będzie realizowana w okresie od kwietnia 2016 roku do marca 2017 roku. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. wartość umowy przewyższa 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych (I kwartał 2015 – IV kwartał 2015).

Zgodnie z postanowieniami podpisanej umowy, cena po jakiej będzie sprzedawany ołów oraz stopy ołowiu składa się z ceny bazowej ustalonej na podstawie średnich miesięcznych oficjalnych notowań (Settlement) dla ołowiu na Londyńskiej Giełdzie Metali podczas okresu kwotowania, która jest powiększona o premię Spółki. Zawarta umowa nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o drugiej stronie umowy oraz o warunkach finansowych umowy zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 3

Scroll to Top