Zawiadomienie o stanie posiadania akcji Orzeł Biały S.A. przez Nationale Nederlanden OFE S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, że w dniu 21.10.2016r. otrzymał zawiadomienie od jednego z akcjonariuszy tj. Nationale Nederlanden OFE S.A., dotyczące zbycia akcji Emitenta, o następującej treści:

„Działając zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz.U z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. Zm.) informujemy, że w wyniku zbycia akcji spółki Orzeł Biały S.A. (dalej „Spółka”) w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 17 października 2016 roku, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „Fundusz”) zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Przed zbyciem akcji, tj. na dzień 14 października 2016r. Fundusz posiadał 834 498 (osiemset trzydzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji Spółki, co stanowiło 5,01% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 834 498 (osiemset trzydzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,01% ogólnej liczby głosów.

W dniu 17 października 2016 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajdowało się 828 315 (osiemset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta piętnaście) akcji Spółki, co stanowiło 4,97% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 828 315 (osiemset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta piętnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 4,97% ogólnej liczby głosów. „

Podstawa prawna:

Art. 70 ptk 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

21.10.2016 godz. 17.24

Scroll to Top