Podpisanie planu połączenia przez Zarządy łączących się Spółek

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 19/2016 z dnia 26.09.2016 r., informuje, że w dniu 24.10.2016 roku, działając na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z 15 września 2000 r. ksh Zarząd „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich (Spółka Przejmująca) oraz Zarząd Ekobat „Orzeł Biały” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu (Spółka Przejmowana), w związku z zamiarem połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej sporządziły, uzgodniły i podpisały plan połączenia Spółek.

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., oraz w trybie określonym w art. 516 § 6 k.s.h.

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółce Przejmowanej, procedura połączenia przeprowadzona będzie w oparciu o tryb uproszczony i zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 k.s.h.

Połączenie jest kolejnym działaniem w ramach przyjętej i konsekwentnie realizowanej strategii Spółki Orzeł Biały S.A., polegającej na koncentracji na podstawowej działalności poprzez między innymi integrację w ramach jednego podmiotu zbieżnej działalności w Grupie. Połączenie przełoży się na uproszczenie struktury organizacyjnej grupy kapitałowej Spółki oraz  optymalizacje  obciążeń administracyjnych, finansowych w ramach Grupy. Dodatkowo pozwoli uzyskać wzajemne synergie.

W załączeniu Emitent przekazuje treść planu połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną wraz z treścią wszystkich załączników do przedmiotowego planu połączenia oraz sprawozdaniem Zarządu Emitenta sporządzonym na podstawie art. 501 k.s.h.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 

Data i godzina publikacji: 24.10.2016 r. godzina 17:14

Scroll to Top