Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia „Orzeł Biały” S.A. z Ekobat „Orzeł Biały” sp. z o.o.

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 19/2016 z dnia 26.09.2016 r. oraz raportu bieżącego numer 23/2016 z dnia 24.10.2016 r. w związku z prowadzoną procedurą połączenia Emitenta ze spółką Ekobat „Orzeł Biały” Sp. z o.o. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 504 i art. 4021 § 1 KSH

Data i godzina publikacji: 28.10.2016 r., godz. 19:25

Scroll to Top