Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, planowanych zmian w Statucie Spółki oraz projektu tekstu jednolitego

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” S.A. na dzień 1.12.2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Piekarach Śląskich wraz z porządkiem obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, planowane zmiany w Statucie Spółki oraz projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 3.11.2016r. pozytywnie zaopiniowała treść uchwał mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

Art. 398, 4021, 4022 oraz 4023 KSH oraz RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3

Data i godzina publikacji: 4.11.2016 r. godz. 22:09

Scroll to Top