Zamknięcie opóźnienia – osiągnięcie istotnych wartości obrotów w zakresie sprzedaży ołowiu i stopów ołowiu oraz usługi przerobowej z jednym z kluczowych Kontrahentów

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2015 z dnia 14.10.2015 roku, w którym informował o przekroczeniu obrotów powyżej 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta z ostatnich czterech kwartałów obrotowych (III kwartał 2014 – II kwartał 2015) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2016 z dnia 12.05.2016 roku, w którym ponownie informował o przekroczeniu obrotów powyżej 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta z ostatnich czterech kwartałów obrotowych (II kwartał 2015 – I kwartał 2016) informuje, że kluczowym Kontrahentem była firma Johnson Controls GmbH z siedzibą w Hannoverze (Niemcy).

Łączna wartość wolumenu sprzedaży ołowiu i stopów ołowiu oraz usługi recyklingowej z ww. kluczowym Kontrahentem w okresie III kwartał 2014 – I kwartał 2016 jest istotna dla Emitenta i wyniosła 224,2 mln zł netto co stanowi ponad 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za ww. okres.

Spółka w ww. raportach bieżących opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie oraz szacunkowej wartości obrotów z tym Kontrahentem na podstawie art. 57 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Emitent dokonał opóźnienia według stanu prawnego obowiązującego przed 3 lipca 2016 roku, tj. przed wejściem w życie rozporządzenia MAR.

W celu zachowania ciągłości informacyjnej oraz spełnienia obowiązków ustawowych istniejących w dniu podjęcia decyzji o opóźnieniu informacji poufnej, Emitent podjął decyzję o zamknięciu opóźnienia wg. kryterium obowiązującego na dzień publikacji raportu bieżącego nr 11/2016 z dnia 12.05.2016. 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR, godz. 17:19.

Scroll to Top