Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 26.09.2016 roku, na wniosek Zarządu Spółki z tego samego dnia, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie akceptacji kierunku działań Spółki, w zakresie planowanych zmian w strukturze Grupy Kapitałowej Orzeł Biały poprzez inkorporację do Spółki istotnych dla jej działalności obszarów (z wyłączeniem obszarów z zakresu struktury zakupowej), wykonywanych obecnie przez jej spółki zależne w ramach struktury Grupy Kapitałowej Spółki.

W nawiązaniu do zaakceptowanego kierunku działań Spółki Rada Nadzorcza uchwałą j.w. zaakceptowała zamierzenia Spółki w zakresie inkorporacji do Spółki „Orzeł Biały” S.A. jej spółki zależnej Ekobat „Orzeł Biały” sp. z o.o., realizowanych przez nią zadań (funkcji), jej praw i obowiązków oraz składników jej majątku.

Ekobat „Orzeł Biały” sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000140502, o kapitale zakładowym 1.295 tys. zł. Wszystkie udziały Spółki są w posiadaniu jedynego wspólnika – „Orzeł Biały” S.A. Głównym przedmiotem działalności spółki jest recykling tworzyw sztucznych, głównie polipropylenu pochodzącego z przerobu zużytych obudów akumulatorów ołowiowych. Spółka w Grupie Kapitałowej Orzeł Biały jest od 2002 roku.

W celu realizacji przyjętego kierunku działań Rada Nadzorcza powierzyła Zarządowi Spółki podjęcie niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, w tym przygotowanie i uzgodnienie planów połączenia.

Planowane zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Orzeł Biały są spójne z przyjętą strategią Spółki polegającą przede wszystkim na koncentracji na podstawowej działalności Spółki i mającą na celu w szczególności: możliwie najbardziej efektywne wykorzystanie potencjałów spółek z Grupy, zwłaszcza w zakresie kluczowych obszarów oraz osiągnięcie efektu synergii; obniżenie kosztów prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza kosztów zarządu w zakresie m.in. obsługi administracyjnej, księgowej, audytu, etc. jak również konsolidację kapitału spółek i bardziej wydajne zarządzanie zgromadzonymi przez nie aktywami.

Emitent będzie informował rynek w stosownych raportach o kolejnych działaniach Spółki realizowanych w w/w zakresie, jak i potencjalnym wpływie tych działań na wynik Spółki.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 

Data i godzina publikacji: 26.09.2016 r. godzina 17:08

 

Scroll to Top