Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu – zamknięcie opóźnienia

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2015 z dnia 2.07.2015 r., w którym informował o podpisaniu przez Emitenta umowy dotyczącej sprzedaży przez Orzeł Biały S.A. ołowiu oraz stopów ołowiu informuje, że Kontrahentem (drugą stroną umowy) była firma Exide Technologies S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Wartość obrotów osiągniętych w zakresie umowy sprzedaży ołowiu, stopów ołowiu z tym Kontrahentem w terminie obowiązywania ww. umowy (tj. 01.01.2015 – 31.12.2015) wyniosła 118,6 mln zł netto, co przekroczyło 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych opublikowanych przed dniem publikacji komunikatu, tj. 02.07.2015 r. (II kwartał 2014 – I kwartał 2015).

Spółka na podstawie art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazując raport bieżący nr 17/2015 z dnia 02.07.2015 r. opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie (drugiej stronie umowy) oraz szacunkowej wartości podpisanej umowy z tym Kontrahentem.

Podstawa prawna:
RMF § 5 ust.1 pkt. 3

Scroll to Top