Aktualizacja informacji – umowa znacząca

Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) aktualizuje informacje w zakresie zawartej umowy znaczącej o której Emitent informował raportem bieżącym nr 21/2011 z dnia 7.07.2011r.

W dniu 21.06.2016 roku został zawarty aneks do umowy z dnia 30.06.2011 roku z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) – następca prawny BRE Bank S.A. o której Emitent informował raportem bieżącym numer 21/2011 z dnia 7 lipca 2011 roku. Przedmiotem umowy jest ustanowienie limitu dla przeprowadzenia transakcji pochodnych zawieranych przez Emitenta w Banku.

Przedmiotem aneksu jest zmiana warunków zabezpieczenia limitu na transakcje pochodne poprzez brak konieczności złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez Emitenta. Aktualny limit na transakcje pochodne wynosi 15 mln. zł. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie i nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Zarząd jednocześnie informuje, iż w chwili publikacji niniejszego raportu wartość ww. umowy nie przekracza wartość znaczącej

 Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust.1 pkt 3

Scroll to Top