Zamknięcie opóźnienia – osiągnięcie istotnych wartości obrotów w zakresie dostaw odpadów ołowionośnych od jednego z kluczowych kontrahentów

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2015 z dnia 14.10.2015 r., w którym informował o przekroczeniu obrotów powyżej 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta z ostatnich czterech kwartałów obrotowych (III kwartał 2014 – II kwartał 2015) informuje, że kluczowym Kontrahentem była firma UAB Zalvaris z siedzibą w Kaunas (Kowno), Litwa.

Wartość wolumenu zrealizowanych dostaw z ww. kluczowym Kontrahentem jest istotna dla Emitenta i wyniosła 51,9 mln zł netto, co przekroczyło 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych opublikowanych przed dniem publikacji komunikatu, tj. przed 14.10.2015 r (III kwartał 2014 – II kwartał 2015). Wartość wolumenu dostaw stanowi znaczącą część całkowitej ilości podstawowego surowca wsadowego wykorzystywanego przez Spółkę do produkcji ołowiu i stopów ołowiu.

Spółka w raporcie bieżącym nr 23/2015 z dnia 14.10.2015 roku opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie oraz szacunkowej wartości obrotów z tym Kontrahentem na podstawie art. 57 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Emitent dokonał opóźnienia według stanu prawnego obowiązującego przed 3 lipca 2016 roku, tj. przed wejściem w życie rozporządzenia MAR.

W celu zachowania ciągłości informacyjnej oraz spełnienia obowiązków ustawowych istniejących w dniu podjęcia decyzji o opóźnieniu informacji poufnej, Emitent podjął decyzję o zamknięciu opóźnienia wg. kryterium obowiązującego na dzień publikacji raportu bieżącego nr 11/2016 z dnia 12.05.2016.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR, godz. 17:17.

Scroll to Top