Zawiadomienie o przeniesieniu znacznego pakietu akcji Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, iż w dniu 8.08.2008 roku otrzymał zawiadomienie od NEF Battery Holdings S,a r.l z siedzibą w Luksemburgu („Zawiadamiający”), który na podstawie art. 69 ust. l pkt. l ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych(Dz.U. nr 184, póz. 1539), poinformował, iż w dniu 8.08.2008 roku spółka zależna Zawiadamiającego Polskie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Sp. z o.o. w likwidacji („Polskie Przedsiębiorstwo Ekologiczne”) przeniosła 7.637.000 akcji spółki Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Bytomiu („Spółka”), stanowiących 45,89% kapitału zakładowego i reprezentujących 7.637.000 głosów, stanowiących 45,89% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na Zawiadamiającego („Przeniesienie”).
Przeniesienie nastąpiło w wyniku podziału majątku likwidacyjnego Polskiego Przedsiębiorstwa Ekologicznego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polskiego Przedsiębiorstwa Ekologicznego z dnia 8 sierpnia 2008 roku.
Przed Przeniesieniem akcji Zawiadamiający posiadał bezpośrednio 2.445,388 akcji Spółki, stanowiących 14,69% kapitału zakładowego i reprezentujących 2.445.388 głosów, stanowiących 14,69% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio przez Polskie Przedsiębiorstwo Ekologiczne 7.637.000 akcji Spółki, stanowiących 45,89% kapitału zakładowego i reprezentujących 7.637.000 głosów, stanowiących 45,89% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
W wyniku likwidacji Polskiego Przedsiębiorstwa Ekologicznego i Przeniesienia Zawiadamiający posiada obecnie bezpośrednio 10,082.388 akcji Spółki, stanowiących 60,58% kapitału zakładowego i reprezentujących 10.082.388 głosów, stanowiących 60,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co czyni go bezpośrednio podmiotem dominującym wobec Spółki w rozumieniu art. 6 Ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks Spółek Handlowych.

Scroll to Top