Objęcie przez Orzeł Biały S.A. aktywów finansowych o znaczącej wartości

Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, że w dniu 7.08.2008 roku Spółka Orzeł Biały S.A.
jako dotychczasowy Wspólnik w Spółce Park Przemysłowy w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.
z procentowym udziałem w kapitale zakładowym wynoszącym 47,5% – objęła 1105 nowych, równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 500 złotych każdy, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 552.500,00 zł. Objęcie udziałów odbyło się w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Park Przemysłowy w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. dokonanego na mocy uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 31.07.2008 r. Udziały zostały objęte po ich wartości nominalnej i pokryte w następujący sposób:
– 408 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 204.000,00 zł wkładem pieniężnym ze środków własnych.
– 697 nowych, równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 500 złotych każdy, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 348.500,00 zł, wkładem niepieniężnym w postaci prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, w wieczystym użytkowaniu Spółki Orzeł Biały S.A. położonej w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Harcerskiej, składającej się z działek o numerach 960/48, o powierzchni 129 m2, oraz 963/48, o powierzchni 4 758 m2, oznaczonych na karcie mapy nr 1-5 Dąbr., 1-2 Dąbr. objętych księgą wieczystą KW numer 64904 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Wydział V Ksiąg Wieczystych.
Po rejestracji przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Park Przemysłowy w Piekarach Śląskich Sp. z o.o., Spółka Orzeł Biały S.A będzie posiadała 1295 udziałów i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników w Spółce Piekarski Park Przemysłowym Sp. z o.o., co stanowić będzie 43,4% w kapitale zakładowym Spółki (43,4% ogólnej liczby głosów). Udział pozostałych Wspólników w kapitale zakładowym Parku Przemysłowego w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. będzie przedstawiał się następująco:
Miasto Piekary Śląskie –1684 udziałów, co stanowić będzie 56,38% kapitału zakładowego,
Pozostali – 8 udziałów, co stanowić będzie 0,27% kapitału zakładowego.
Jednocześnie w dniu 31 lipca 2008 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Park Przemysłowy w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. uchyliło uchwałę Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 kwietnia 2008 roku, dotyczącą podwyższenia
Kapitału zakładowego spółki do kwoty 452.000,00zł. O podjętej w dniu 30 kwietnia 2008 roku uchwale Spółka poinformował a w raporcie za I kwartał 2008 roku.
Podstawową działalnością Spółki Park Przemysłowy w Piekarach Śląskich jest zarządzanie terenami przeznaczonymi pod działalność Parku – Centrum Technologii Środowiskowych oraz rozwój środowiska wsparcia dla działalności recyklingowej na tych terenach.
Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jest dla Spółki Orzeł Biały S.A inwestycją długoterminową.
Aktywa finansowe będące przedmiotem transakcji, Spółka Orzeł Biały S.A. uznała za znaczące ze względu na fakt, iż udziały obejmowane w podwyższonym kapitale stanowią powyżej 20% udziałów spółki Park Przemysłowy w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.

RMF GPW § 5 ust.1 pkt.1

Scroll to Top