Aktualizacja informacji odnośnie terminu zakończenia budowy stanowiska do prowadzenia badań procesu odsiarczania pasty – nieprzydatnego komercyjnie

Art.56 ust.5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2008 z dnia 30.04.2008 r. w sprawie podpisania pomiędzy Spółką Orzeł Biały S.A. a BIPROMET S.A. aneksu nr 1 do umowy dotyczącej „Opracowania i wykonania stanowiska do prowadzenia badań procesu odsiarczania pasty – nieprzydatnego komercyjnie”, Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, iż w dniu 26.09.2008 r. podpisany został aneks nr 2/2008 do w/w umowy, zgodnie z zapisami którego, termin zakończenia budowy stanowiska uległ przesunięciu z dnia 25.09.2008 r. do dnia 27.12.2008 r.
Przesunięcie terminu zakończenia budowy stanowiska do prowadzenia badań procesu odsiarczania pasty – nieprzydatnego komercyjnie, które może potrwać do 27.12.2008 spowodowane zostało koniecznością modyfikacji instalacji pilotowej. Potrzeba modyfikacji wynika z technologicznych uwarunkowań w stosunku do pierwotnie przyjętej metody budowy stanowiska polegającej na bieżącym testowaniu wytypowanych elementów instalacji pilota. W trakcie weryfikacji ich poprawnego działania i założonych parametrów technologicznych pojawiają się różne rozbieżności. W celu ich wyeliminowania i optymalizacji zachodzi konieczność bieżącej modernizacji pilota, która trwa w czasie. Emitent dąży by docelowa instalacja pilotowa zapewniała optymalne parametry prowadzenia procesu odsiarczania pasty. Podejmowane dodatkowe działania bezpośrednio wpływają również na przedłużony termin zakończenia realizacji inwestycji docelowej. Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. przewiduje, że może to spowodować przesunięcie realizacji inwestycji docelowej o okres do roku. Jednocześnie przewidywane efekty ekonomiczne związane z realizacją powyższej inwestycji również będą podlegały odpowiednim przesunięciom.
Korzystnym aspektem wynikłej sytuacji związanej z przesunięciem terminu budowy instalacji pilota jest możliwość uzyskania dofinansowania tego projektu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w ramach projektu celowego. Emitent czyni starania o dofinansowanie od ubiegłego roku, o czym informował w raporcie bieżącym nr 12/2007 z dnia 13.11.2007 roku. Jednakże z powodu wstrzymania działań administracyjnych i wykonawczych niezależnych od Emitenta w tym zakresie nie było dotychczas możliwe uzyskanie decyzji z MNiSW.

Scroll to Top