Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, iż w dniu 8.08.2008 roku Rada Nadzorcza Spółki Orzeł Biały S.A., zgodnie z art. 19 pkt. 2 ppkt 2 Statutu Spółki na podstawie, którego jest uprawniona do dokonania wyboru podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych oraz § 8 pkt. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, podjęła Uchwałę nr 502/7/2008 zgodnie, z którą badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Orzeł Biały S.A. oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za lata 2008 i 2009 dokona firma Mazars & Guerard Audyt Sp. z o.o.
Mazars & Guerard Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Foksal 16 jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 186.
Umowa z Biegłym Rewidentem zostanie zawarta na okres umożliwiający przeprowadzenie przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2008, 2009.
Spółka Orzeł Biały S.A. korzystała z usług wybranego podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały S.A. za lata 2006, 2007, jak również sprawozdań finansowych oraz prognoz przedstawionych w prospekcie emisyjnym Spółki.

Podstawa prawna:
RMF GPW §5 ust.1 pkt 19

Scroll to Top