Prowadzenie negocjacji zmierzających do nabycia znaczących aktywów finansowych – zamknięcie opóźnienia.

Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej – zawiadomienie o opóźnieniu informacji.
Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 08.08.2008 roku Spółka opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych przez Spółkę negocjacjach zmierzających do nabycia znaczących aktywów finansowych. Informacje zostały opóźnione na podstawie Art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”).
Spółka prowadzi negocjacje zmierzające do nabycia 100% udziałów Baterpol Sp. z o.o.,
Baterpol Sp. z o.o. prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, oraz jest producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu. Baterpol Sp. z o.o. za I półrocze 2008 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 97,7 mln zł oraz dodatni wynik finansowy netto 7,7 mln zł. (dane opublikowane wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy IMPEXMETAL S.A. za I półrocze 2008 roku w dniu 30.09.2008 roku).
W związku ze złożeniem przez Spółkę w dniu 20.10.2008 roku u Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłoszenia zamiaru koncentracji Orzeł Biały S.A./Baterpol Sp. z o.o., Spółka nie może dalej zapewnić zachowania poufności tych informacji zgodnie z Art. 57. ust.2 pkt.1 Ustawy o ofercie publicznej w terminie wskazanym Komisji Nadzoru Finansowego w wyżej opisanym komunikacie o opóźnieniu tj. do dnia podpisania umowy przedwstępnej, gdyż fakt dokonania zgłoszenia jest zgodnie z Art. 71 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów informacją publicznie dostępną.

Scroll to Top