Zawarcie umowy znaczącej

Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. (dalej Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 7 lipca 2011r. wpłynęła do Spółki dwustronnie podpisana umowa z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) z dn. 30 czerwca 2011r. Przedmiotem umowy jest ustanowienie limitu dla przeprowadzania transakcji pochodnych zawieranych przez Emitenta w Banku. Limit ten określono na 22.000.000 PLN (dwadzieścia dwa miliony PLN) i obejmuje on również negatywną wycenę opcji walutowych.
Jako zabezpieczenie zawartej umowy został ustanowiony weksel in blanco oraz zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych stanowiących własność Spółki wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia od zdarzeń losowych przedmiotu zastawu.
Umowa obowiązuje od 1.07.2011r i została zawarta na czas nieoznaczony. Kary umowne nie są przewidziane. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.
Wartość podpisanych w ostatnich 12 m-cach umów z Bankiem wyniosła 37.000.000 PLN i przekroczyła 10 % przychodów skonsolidowanych Emitenta z okresu II kw. 2010 do I kw 2011. Powyższa umowa jest umową o największej wartości zawartą z tym podmiotem.

Podstawa prawna:
RMF GPW §5 ust.1 pkt 3

Scroll to Top