Zawarcie umowy pożyczki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: „Spółka”, „Emitent”, „Pożyczkodawca”) informuje, iż w dniu dzisiejszym została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Spółką a Jenox Akumulatory sp. z o.o., podmiotem powiązanym z akcjonariuszem dominującym Spółki (dalej: „Pożyczkobiorca”).

 

Przedmiotem zawartej umowy jest udzielenie przez Pożyczkodawcę Pożyczkobiorcy oprocentowanej pożyczki w kwocie 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) z oprocentowaniem ustalanym w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Spółki ustalonej na warunkach rynkowych. Wypłata pożyczki nastąpiła w dniu dzisiejszym.

 

Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu pożyczki w całości do dnia 16.12.2023 roku, przy czym ma on prawo do wcześniejszej spłaty Pożyczki w całości lub w części.

 

Na zawarcie przedmiotowej transakcji Emitent uzyskał zgodę Rady Nadzorczej.

 

Zawarcie przedmiotowej umowy pożyczki zostało uznane za informację poufną ze względu na nietypowy charakter transakcji, jej wartość, jak i fakt udzielenia jej podmiotowi powiązanemu.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

godz. 16:16

Scroll to Top