Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki zależnej Centralna Pompownia „Bolko” sp. z o.o.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, w dniu dzisiejszym została zawarta umowa sprzedaży pomiędzy spółką zależną Centralną Pompownią „Bolko” sp. z o.o. (dalej: , „CP Bolko”) oraz Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. (dalej:” SRK”). Przedmiotem umowy sprzedaży jest zorganizowana część przedsiębiorstwa CP Bolko. Wartość transakcji wyniosła 18.825.449,00 zł.

Zawarta umowa jest między innymi wynikiem przyjętej Ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz.U. z dn. 29 grudnia 2020 r. Poz. 2398) (dalej: „Ustawa”, „Nowelizacja”). Zgodnie z zapisami Ustawy, od dnia 01.01.2021 r. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. przejmuje działania Centralnej Pompowni Bolko sp. z o.o. oraz wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Zależnej w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prowadzenia działań wykonywanych, po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego wchodzącego w skład byłych Zakładów Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały” w Bytomiu. Zgodnie z zapisami Ustawy, SRK została zobowiązane również do nabycia w drodze kupna składników majątku będących własnością CP Bolko.

 Transakcja ta powoduje zakończenie działań o których Emitent informował w raportach okresowych, w tym w Skonsolidowanym Raporcie Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za III kwartał 2020 roku.

W związku z powyższym Emitent, wraz z Pumech sp. z o.o. (podmiotem bezpośrednio dominującym nad CP Bolko) będzie analizował możliwe opcje strategiczne związane z dalszą działalnością Spółki Zależnej, w tym zasadność dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz ewentualne możliwości jego rozwoju lub likwidacji wraz z przejęciem pozostałego majątku przez pozostałe spółki Grupy Kapitałowej Emitenta.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Scroll to Top