Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: „Spółka”, „Emitent”, „Pożyczkodawca”) informuje, iż w dniu dzisiejszym został zawarty aneks do umowy pożyczki pomiędzy Spółką a Jenox Akumulatory sp. z o.o., podmiotem powiązanym z akcjonariuszem dominującym Spółki (dalej: „Pożyczkobiorca”), o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2020 w dniu 16.12.2020 r.

 

Przedmiotem zawartego aneksu jest określenie warunków wcześniejszej spłaty pożyczki. Strony uzgodniły, że spłata całości pożyczki nastąpi w terminie do dnia 19.03.2021 r. Pierwotny termin spłaty pożyczki wynikający z umowy przypadał na dzień 16.12.2023 r.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Scroll to Top