Wstępne szacunkowe wyniki

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. („Emitent”, „Spółka”), przekazuje szacunkowe wybrane dane finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej Orzeł Biały, za 2020 rok [w mln zł]:

 

Orzeł Biały S.A.:

Przychody z umów z klientami: 506,1 mln zł

Zysk netto ze sprzedaży: 38,4 mln zł

Zysk Brutto: 39,7 mln zł

EBITDA: 47,9 mln zł

 
 

Grupa Kapitałowa Orzeł Biały:

Przychody z umów z klientami: 512,4 mln zł

Zysk netto ze sprzedaży: 36,9 mln zł

Zysk Brutto: 57,9 mln zł

EBITDA: 67,3 mln zł

 
 

Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Spółki oraz Grupy uwzględniają rezerwę związana z wypłatą premii rocznych dla Członków Zarządu Spółki w wysokości łącznej ok. 3 mln zł. Kwoty należnych świadczeń z tytułu premii rocznej są zgodne z przyjętą w Spółce Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.

 

Na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy kapitałowej Orzeł Biały, wpływ miała sprzedaż w IV kwartale 2020 roku zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki zależnej Centralna Pompownia Bolko, o którym to zdarzeniu Emitent informował raportem bieżącym nr 25/2020 z dnia 31.12.2020 r.

 

Ostateczne skonsolidowane oraz jednostkowe dane finansowe za 2020 rok Emitent poda w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym za 2020 rok, których publikacja nastąpi zgodnie z terminami o których Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2021 z dnia 25.01.2021 roku.

 

W związku z zwiększoną niepewnością na rynku krajowym i międzynarodowym oraz dynamicznie zmieniająca się sytuacją epidemiczną związaną z pandemią COVID – 19, Zarząd Spółki, w celu ograniczenia wystąpienia możliwych ryzyk, podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „Orzeł Biały” S.A. przeznaczenia zysku netto za rok obrachunkowy 2020 w całości na kapitał zapasowy Spółki. Niniejsza propozycja zostanie przedstawiona do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki, a następnie skierowana do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podejmie ostateczną decyzję w tym przedmiocie, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy ostateczne opublikowane wyniki finansowe będą istotnie odbiegały od wyników szacunkowych, Zarząd ma prawo do zmiany wskazanej w uchwale rekomendacji.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Scroll to Top