Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w związku z złożoną w dniu dzisiejszym przez Pana Michała Mielniczuka rezygnacją z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej, o której Emitent poinformował raportem bieżącym nr 3/2021 z dnia 1.03.2021 r., Rada Nadzorcza Orzeł Biały S.A., działając w oparciu o art. 14 ust. 3 Statutu Spółki, dokonała w dniu dzisiejszym uzupełnienia składu Rady Nadzorczej (dalej: „kooptacji”) powołując nowego Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji w osobie Pani Marzanny Iwińskiej – Mielniczuk.

 

Ponadto, w tym samym dniu, Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o powołaniu Pani Marzanny Iwińskiej – Mielniczuk do Komitetu Audytu i powierzeniu jej funkcji Wiceprzewodniczącej Komitetu Audytu.

 

Mandat nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w art. 14 ust. 3 Statutu Spółki wygaśnie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nowo powołany Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Orzeł Biały S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nowo powołany Członek Rady Nadzorczej nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członka Rady Nadzorczej XI kadencji powołanego w drodze kooptacji Spółka przekazuje w załączeniu.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Scroll to Top