Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Orzeł Biały S.A

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 1.03.2021 r. Spółka otrzymała informację od Pana Michała Mielniczuka o jego rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Orzeł Biały S.A. oraz w Komitecie Audytu Orzeł Biały S.A.

 

Pan Michał Mielniczuk pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej X i XI kadencji oraz od 2019 r. wchodził w skład Komitetu Audytu jako Wiceprzewodniczący Komitetu.

 

Przyczynami rezygnacji były względy osobiste.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 
Scroll to Top