Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd spółki Orzeł Biały S.A. przesyła w załączeniu informacje nt. terminów przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Scroll to Top