Zakończenie subskrypcji akcji serii B

Raport bieżący nr 9 / 2007 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:
Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. niniejszym przekazuje informację na temat zakończonej oferty publicznej.

 1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 4 października 2007 r.; data zakończenia subskrypcji: 8 października 2007 r.
 2. Data dokonania przydziału papierów wartościowych: 15 października 2007 r.
 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 1 800 000 akcji serii B.
 4. Stopa redukcji w Transzy Otwartej dla osób uczestniczących w procesie book-building wyniosła 46,1514%, stopa redukcji dla pozostałych osób z Transzy Otwartej wyniosła 73,0757%. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych brak było redukcji – zapisy przyjmowane były w oparciu o imienne zaproszenia.
 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 2 183 331.
 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1 800 000.
 7. Cena po jakiej papiery wartościowe były nabywane: 28 zł za każdą akcję.
 8. Liczba osób, które złożyły zapis na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: w Transzy Otwartej 87, w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 26.
 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: w Transzy Otwartej 87, w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 26.
 10. Żaden subemitent nie objął papierów wartościowych w ramach wykonywania umowy o submisję (brak subemitentów).
 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 50 400 000 zł.
 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 2 248 439,48 zł brutto w tym:

a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1 452 720,00 zł,
b) koszt wynagrodzenia subemitentów – Emitent nie zawierał umów o subemisję,
c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 320 793,00 zł,
d) koszt promocji ofert: 474 926,48 zł.

Koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Spółki.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję: 1,25 zł.

Podstawa prawna:
§33 ust. 1 RMF GPW

Scroll to Top