Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Orzeł Bialy S.A. i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 10.10.2013 roku otrzymał od NEF Battery Holdings S.a r.l z siedzibą w Luksemburgu, akcjonariusza posiadającego akcje Spółki reprezentujące co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki („Akcjonariusz”), działającego na podstawie art. 400§1 KSH oraz art. 21 ust. 3 Statutu Spółki, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Orzeł Biały S.A. i umieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia następujących spraw:
1.Podjęcia uchwały w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki – odwołanie, powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki,
2.Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
NEF Battery Holdings S.a r.l w uzasadnieniu żądania podał:
„W związku ze złym stanem zdrowia Pan Zbigniew Rybakiewicz, ustąpił z pełnionej przez siebie od 2003 roku funkcji Prezesa Zarządu Spółki. W związku z powyższym Akcjonariusz, doceniając wkład Pana Rybakiewicza w rozwój Spółki, proponuje aby powołać pana Zbigniewa Rybakiewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki. Przez 10 lat pełnienia funkcji Prezesa Zarządu pan Zbigniew Rybakiewicz wykazał się wiedzą i doświadczeniem oraz znajomością rynku, a w swoich działaniach kierował się zawsze słusznym interesem Spółki oraz dbałością o interesy jej wszystkich akcjonariuszy. W związku z powyższym, powołanie pana Zbigniewa Rybakiewicza do Rady Nadzorczej Spółki pozostaje zarówno w najlepszym interesie jej samej, jak i jej akcjonariuszy, co uzasadnia obciążenie Spółki kosztami zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.”
W związku z otrzymaniem żądania od uprawnionego akcjonariusza Spółka zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w terminie przewidzianym w art. 400§3 KSH.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie – informacja poufna

Scroll to Top