Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem

Zarząd spółki Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w oparciu o Uchwałę Zarządu Nr 45/2013 oraz na żądanie zgłoszone w dniu 10 października 2013 r. przez NEF Battery Holdings S.à r.l., akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 listopada 2013 roku na godz. 11.00 w Warszawie. W załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.

RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1, 3

Pliki do pobrania
nwza (ZIP) (0.09 MB)
Scroll to Top