Wykaz informacji przekazywanych przez Spółkę Orzeł Biały S.A. do publicznej wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2011

Zarząd Orzeł Biały S.A. przekazuje w załączeniu wykaz informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (wraz z późniejszymi zmianami), przekazanych do publicznej wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2011. Raporty dostępne są także na stronie internetowej Spółki. Jednocześnie Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, iż niektóre informacje zawarte w tych raportach mogą być już nieaktualne.

Podstawa prawna:
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości

Scroll to Top