Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu oraz usług recyklingowych

Zarząd Orzeł Biały S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 13.03.2012 roku podpisany został przez Emitenta (Sprzedający) kontrakt, wcześniej podpisany przez drugą stronę (Kupujący), dotyczący sprzedaży stopów ołowiu oraz sprzedaży usług recyklingowych.

Zgodnie z postanowieniami podpisanej umowy, cena, po jakiej będą sprzedawane stopy ołowiu składa się z ceny bazowej ustalonej na podstawie średnich miesięcznych oficjalnych notowań (Settlement) dla ołowiu na Londyńskiej Giełdzie Metali podczas okresu kwotowania, która jest powiększona o premie Spółki. Umowa określa też warunki wykonywania usług recyklingowych (przerobowych) na rzecz Kupującego, który przekaże określoną ilość złomu akumulatorowego do recyklingu, a odbierze odzyskany ze złomu ołów. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kupującym (drugiej stronie) oraz o warunkach finansowych kontraktu podpisanego w dniu 13.03.2012 roku, a także o szacunkowej wartości podpisanego kontraktu zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Sprzedaż stopów ołowiu oraz usługi recyklingowej będzie realizowana w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. wartość umowy przewyższa 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych (I kwartał 2011 – IV kwartał 2011).
Zawarta umowa nie przewiduje kar umownych.
Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Podstawa prawna:
RMF GPW §5 ust.1 pkt 3

Scroll to Top