Podpisanie aneksu do umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 13.03.2012 roku podpisany został przez Emitenta (Sprzedający), a wcześniej podpisany przez drugą stronę (Kupujący), aneks do umowy, dotyczący sprzedaży przez Orzeł Biały S.A ołowiu oraz stopów ołowiu. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o drugiej stronie umowy oraz o warunkach finansowych umowy zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Sprzedaż ołowiu oraz stopów ołowiu będzie realizowana w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku. Aneks spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. wartość aneksu przewyższa 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych (I kwartał 2011 – IV kwartał 2011).

Zgodnie z postanowieniami podpisanego aneksu, cena, po jakiej będzie sprzedawany ołów oraz stopy ołowiu składa się z ceny bazowej ustalonej na podstawie średnich miesięcznych oficjalnych notowań (Settlement) dla ołowiu na Londyńskiej Giełdzie Metali podczas okresu kwotowania, która jest powiększona o premie Spółki.
Zawarta umowa nie przewiduje kar umownych.
Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 3

Scroll to Top