Korekta raportu: Propozycja Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A. w sprawie wypłaty dywidendy z zysku Spółki za rok 2011

Zarząd spółki Orzeł Biały S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego 5/2012 opublikowanego 7.03.2012 roku, wynikającą z oczywistej omyłki pisarskiej.

W korygowanym, mylnie podano datę publikacji raportu rocznego. Było:
„informuje, że w dniu 7.03.2011 roku w opublikowanym raporcie rocznym przedstawił propozycję”,
powinno być:
„informuje, że w dniu 7.03.2012 roku w opublikowanym raporcie rocznym przedstawił propozycję”.

W korygowanym raporcie mylnie podano kwotę przeznaczoną na wypłatę dywidendy. Było:
„przedstawił propozycję, dotyczącą (…) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w następujący sposób:
1. Kwotę 12 643 tys. zł (tj. 0,75 zł/akcję) – wypłatę dywidendy”,
powinno być:
„przedstawił propozycję, dotyczącą (…) wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w następujący sposób:
1. Kwotę 12 463 tys. zł (tj. 0,75 zł/akcję) – wypłatę dywidendy”.

Podstawa prawna:
RMF GPW §38 ust. 1 pkt 11 w związku z §6 ust. 2

Scroll to Top