Propozycja Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A. w sprawie wypłaty dywidendy z zysku Spółki za rok 2011

Zarząd Orzeł Biały S.A. (Spółka) w nawiązaniu do przyjętej polityki dywidendowej w Spółce na lata 2011-2013 informuje, że w dniu 7.03.2011 roku w opublikowanym raporcie rocznym przedstawił propozycję, dotyczącą podziału zysku netto za rok 2011 i wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w następujący sposób:
1. Kwotę 12 643 tys. zł (tj. 0,75 zł/akcję) – wypłatę dywidendy,
2. Kwotę 23 282 tys. zł – podwyższenie kapitału zapasowego.
Niniejsza propozycja zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej Spółki, a następnie skierowana do Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
RMF GPW §38 ust. 1 pkt. 11

Scroll to Top