Korekta Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za 2011 rok

Zarząd Orzeł Biały S.A. (Spółka) informuje, że koryguje skonsolidowany raport roczny za 2011 rok opublikowany 07.03.2012 roku. Skorygowane zostaje Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orzeł Biały, w następujących pozycjach:

Nota 21.1 Koszty według rodzaju
W kolumnie za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 w pozycji:
„b) zużycie materiałów i energii”, zamiast omyłkowo podanej kwoty 286 808, powinno być 282 158,
„c) usługi obce” , zamiast omyłkowo podanej kwoty 24 077, powinno być 10 966,
„Koszty według rodzaju, razem”, zamiast omyłkowo podanej kwoty 353 346, powinno być 335 584,
„Koszty wytworzenia sprzedanych produktów”, zamiast omyłkowo podanej kwoty 314 194, powinno być 296 433.

Nota 21.2 Koszty sprzedanych towarów i materiałów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności)
W kolumnie za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 w pozycji:
„- sprzedaży towarów” , zamiast omyłkowo podanej kwoty 2 170, powinno być 19 931,
„Koszty sprzedanych towarów i materiałów, razem”, zamiast omyłkowo podanej kwoty 3 914, powinno być 21 676.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że błąd nie wpływa na ostateczną wartość opublikowanego wyniku finansowego Grupy, a pozostałe dane i informacje
podane w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Orzeł Biały za 2011 rok nie uległy zmianie.
Zarząd dnia 09.03.2012 roku, opublikuje pełną treść skorygowanego raportu, o którym mowa powyżej.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 – informacje bieżące i okresowe

Scroll to Top