Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu – zamknięcie opóźnienia

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2011 z dnia 03.03.2011 roku, w którym informował o zawarciu umowy znaczącej dotyczącej sprzedaży przez Spółkę ołowiu oraz stopów ołowiu, informuje, że Kontrahentem (drugą stroną umowy) była firma ROMBAT S.A. z siedzibą w Bistrita w Rumunii. Wartość umowy netto wyniosła 54,6 mln zł, co przekroczyło 10 % przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki z okresu czterech kwartałów obrotowych opublikowanych przed dniem podpisania umowy, tj. 03.03.2011 roku (IV kwartał 2009 – III kwartał 2010).
Spółka na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie umowy oraz o warunkach finansowych zawartej umowy.
Podstawa prawna: Art. 57 ust. 1 i 3 Ustawy o ofercie publicznej – zawiadomienie o opóźnieniu informacji, zamknięcie opóźnienia.

Scroll to Top