Wykaz informacji przekazanych przez Spółkę Orzeł Biały S.A. do publicznej wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2008.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. przekazuje w załączeniu wykaz informacji określonych w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (wraz z późniejszymi zmianami), przekazanych do publicznej wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2008. Raporty dostępne są również na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej

Scroll to Top