Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd spółki „Orzeł Biały” S.A. informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z Art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w oparciu o Uchwałę Zarządu Nr 43/2009 zwołuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 22 czerwca 2009 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 98, w sali konferencyjnej z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i uchwał.
 6. Wybór komisji skrutacyjnej i uchwał.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2008 oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2008.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2008.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2008, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2008.
 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008.
 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008.
 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będących w posiadaniu spółki, zbędnych w działalności statutowej.
 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości spółki do Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śl. Sp. z o.o.
 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytów bankowych o łącznej wartości powyżej 15% kapitałów własnych spółki.
 16. Zamknięcie obrad.

Zarząd „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 3 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeżeli złożą oni w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne zaświadczenia depozytowe wydane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do chwili zakończenia Zgromadzenia. Zaświadczenia, o których mowa wyżej, należy składać w siedzibie Spółki w Bytomiu, przy ul. Siemianowickiej 98 w budynku Zarządu Spółki, pokój nr 14, w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00, najpóźniej 15 czerwca 2009 r.
Zgodnie z art. 407 §. 1 Kodeksu Spółek Handlowych na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem w budynku Zarządu Spółki, w miejscu j.w., wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w tym Zgromadzeniu. Wymagane przez prawo odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zgromadzeniem będą dostępne do wglądu z zachowaniem zasad porządkowych, w miejscu j.w. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą w nim uczestniczyć i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli, działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego pod rygorem nieważności w formie pisemnej stosownie do zasad określonych w art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych. Osoby zgłaszające się w siedzibie Spółki w sprawach wyżej wymienionych, a także przybywające na Zgromadzenie winny legitymować się dokumentami tożsamości umożliwiającymi ich identyfikację. Przedstawiciele osób prawnych winni nadto okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, a osoba nie wymieniona winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio przed jego rozpoczęciem od godz. 9.00 do 11.00 przed salą obrad. Tam też otrzymają informacje o sposobie wykonywania prawa głosu.

RMF GPW §38 ust.1 pkt.1

Scroll to Top