Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej nabycia udziałów w spółce Baterpol sp. z o.o.

Zarząd Orzeł Biały S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2009 z 6 stycznia 2009 roku, w którym poinformował o podpisaniu z Polski Cynk sp. z o.o. umowy przedwstępnej nabycia udziałów w Baterpol sp. z o.o. oraz do raportu bieżącego nr 11/2009 z 5 marca 2009 roku, w którym poinformował o negatywnej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) na dokonanie koncentracji Orzeł Biały S.A. / Baterpol sp. z o.o. zawiadamia, że 28 kwietnia 2009 roku został zawarty, pomiędzy spółkami: Polski Cynk sp. z o.o. z siedzibą w Oławie a Orzeł Biały S.A., przy udziale spółki dominującej wobec spółki Polski Cynk sp. z o.o. – Impexmetal S.A. aneks nr 1 do umowy przedwstępnej nabycia udziałów w Baterpol sp. z o.o. („Aneks”).
Zgodnie z Aneksem ostateczna umowa sprzedaży udziałów w Baterpol sp. z o.o. przez Polski Cynk sp. z o.o. na rzecz Orzeł Biały S.A. powinna zostać zawarta do 15 lipca 2009 roku. Powodem podpisania Aneksu jest brak do chwili obecnej pozytywnej decyzji Prezesa UOKiK wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji w postaci przejęcia kontroli nad Baterpol sp. z o.o.
Zgodnie z zapowiedzią zawartą w raporcie bieżącym nr 11/2009 z 5 marca 2009 roku Orzeł Biały S.A. wniósł odwołanie od negatywnej decyzji Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji Orzeł Biały S.A. / Baterpol sp. z o.o. W odpowiedzi Prezes UOKiK podjął czynności zmierzające do wyjaśnienia argumentów podniesionych w odwołaniu. Sprawa jest w toku.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej – informacja poufna

Scroll to Top