Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 28.06.2018 r.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28.06.2018 r.:

1. NEF Battery Holdings S.ar.l.

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 10 082 388, co uprawniało do 84,78% głosów na tym Zgromadzeniu oraz stanowi 60,55% w ogólnej liczbie głosów Spółki.

2. ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. reprezentujące: ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, ALTUS FIZ Akcji +, ALTUS FIZ Aktywny Akcji, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków Zagranicznych 2, ALTUS FIO Parasolowy ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 1 377 721, co uprawniało do 11,58% głosów na tym Zgromadzeniu oraz stanowi 8,27% w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Scroll to Top