Wezwanie do objęcia warrantów w ramach programu motywacyjnego za rok 2008

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, iż w dniu 24.11.2009r. otrzymał wezwanie do objęcia przez osoby uprawnione po 49 923 imiennych warrantów subskrypcyjnych Spółki serii A. dla każdego uprawnionego tj. łącznie 149 769 warrantów. Niniejsze wezwanie zostało wystosowane przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A. na podstawie § 4 Uchwały Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. nr 540/7/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie spełnienia kryteriów przez osoby uprawnione oraz liczby warrantów przypadającej w ramach Programu Motywacyjnego za rok 2008 w związku z przyjęciem przez Spółkę programu motywacyjnego oraz w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 30 czerwca 2008 roku uchwały numer 23 w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki, następnie zmienionej uchwałą numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2009 r. oraz § 7 ust. 2 Regulaminu Programu Motywacyjnego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt.1 Ustawy o ofercie informacje poufne

Scroll to Top