Przekroczenie progu 5 % ogólnej liczby głosów

Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, iż w dniu 02.11.2009 roku otrzymał zawiadomienie od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., który na podstawie art.69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych poinformował, iż w wyniku nabycia akcji spółki Orzeł Biały S.A. (dalej Spółka) w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 28 października 2009r, ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej Fundusz) stał się posiadaczem akcji Spółki, stanowiących powyżej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 819 284 akcje Spółki, stanowiących 4,92 % kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 819 284 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 4,92% ogólnej liczby głosów. W dniu 2 listopada 2009r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 1 002 428 akcji Spółki, co stanowi 6,02 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 1 002 428 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 6,02 % ogólnej liczby głosów.

Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Scroll to Top