Ustanowienie hipotek na aktywach znaczących

Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał 2 postanowienia Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach Wydział V Ksiąg Wieczystych o wpisaniu w dniu 24 września 2009r. hipoteki kaucyjnej w wysokości 13 500 tys. PLN oraz hipoteki kaucyjnej w wysokości 8 250 tys. PLN na nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej KW nr 55074 prowadzonej przez ww. Sąd.
Nieruchomość, na której zostały wpisane hipoteki położona jest w Piekarach Śl. przy ul. Roździeńskiego i obejmuje grunty o powierzchni 128 454 m2 zabudowane budynkami i budowlami przemysłowymi Wydziału Hutniczego (z oddziałem rafinerii ołowiu) będącymi własnością Emitenta.
Hipoteki zostały ustanowione jako zabezpieczenie wierzytelności Deutsche Bank PBC S.A. z tytułu umowy kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 9 000 tys. PLN z dn. 28.08.2009r. oraz z tytułu umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie 5 500 tys. PLN z dn. 28.08.2009r.
Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych Emitenta na dzień 30.09.2009r. wynosi 71 701 tys. PLN brutto.
Brak jest powiązań między Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta, a podmiotem na rzecz którego nastąpiło ustanowienie hipoteki.
Kryterium uznania aktywów za aktywa znaczące jest przekroczenie wartości każdej z ustanowionych hipotek równowartości kwoty 1 mln EUR przeliczonej wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustanowienia hipotek.

Podstawa prawna:
par. 5 ust. 1 pkt 1 RMF GPW

Scroll to Top