Informacja Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A., dotycząca ustania stanu nieprzestrzegania zasady III.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu nr 19/2009r z dnia 01.04.2009r informuje, że w dniu 24.11.2009r Rada Nadzorcza Spółki Orzeł Biały S.A podjęła Uchwałę nr 544/7/2009 w przedmiocie sprawowania zadań komitetu audytu przez Radę Nadzorczą Spółki. Uchwała została podjęta na podstawie paragrafu 13a ust 6 Regulaminu Rady Nadzorczej i zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009roku. W związku z powyższym Spółka spełnia zasadę III.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Podstawa prawna: Regulamin GPW §29 pkt.3

Scroll to Top