Rejestracja zmian w Statucie Spółki Orzeł Biały S.A

Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, że w dniu 04.12.2009 r. otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26.11.2009r, dotyczące zarejestrowania zmian w Statucie Spółki uchwalonych w dniu 27.10.2009r przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarejestrowane zmiany, dotyczą następujących Artykułów Statutu Spółki: artykuł 1 ust.2, artykuł 21, artykuł 22, artykuł 25 ust. 3
Poprzednie brzmienie artykułu 1 ust. 2:
„Spółka może używać skróconej firmy „Orzeł Biały” S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.”

Obecne brzmienie artykuł 1 ust. 2:
„Spółka może używać skróconej firmy „Orzeł Biały” S.A.”
Poprzednie brzmienie artykułu 21:
„Artykuł 21
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub
na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.
4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym
mowa w ust. 3.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
2) jeżeli pomimo wniosku, o którym mowa w ust. 3., Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.”
Obecne brzmienie artykuł 21:
„Artykuł 21
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego.
4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
2) jeżeli pomimo wniosku, o którym mowa w ust. 3., Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4,
3) jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.”
Poprzednie brzmienie artykułu 22:
„Artykuł 22
1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego w trybie art. 21 ust. 5 określa Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2 zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”
Obecne brzmienie artykuł 22:
„Artykuł 22
1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego w trybie art. 21 ust. 5 określa Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.”

Poprzednie brzmienie artykułu 25 ust. 3:
„Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone na podstawie art. 400 k.s.h. wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.”
Obecne brzmienie artykuł 25 ust. 3:
„Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone na podstawie art. 400 lub 401 k.s.h. wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.”

Podstawa prawna RMF GPW §38 ust.1 pkt.2

Scroll to Top